Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 1.1.20102010-01-01 | Đài Phật giáo Việt Nam

Mục “Những Văn kiện lịch sử của Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang về bản Tự thuật Pháp nạn III dưới thời Cộng sản, phần nói về cuộc họp Viện Hoá Đạo sau ngày 30.4.1975 với sự hiện diện của Đại lão Hoà thượng Thích Đôn Hậu”.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org